DOKUMENTEArtSherry
ISO 9001ZertifikatAllgemeines
ISO 14001ZertifikatAllgemeines
OHSAS 18001ZertifikatAllgemeines
Q-MARK ZERTIFIKATZertifikat78t
Q-MARK ZERTIFIKATZertifikat78a
Q-MARK ZERTIFIKATZertifikat68f
Q-MARK ZERTIFIKATZertifikat68s
SBD ZERTIFIKATZertifikatAllgemeines
SBD MEMBER SCHEDULEZertifikat78t
SBD MEMBER SCHEDULEZertifikat78a
SBD MEMBER SCHEDULEZertifikat68f
SBD MEMBER SCHEDULEZertifikat68s
CERTASS ZERTIFIKATZertifikatAllgemeines
68s BROCHURETechnisches Datenblatt68s
68s CE ERKLÄRUNG Zertifikat68s
68s THERMAL TRANSMITTANCEZertifikat68s
68s 33 dB BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat68s
68s 34 dB BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat68s
68s 35 dB BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat68s
68s 39 dB BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat68s
68s 41 dB BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat68s
68s 42 dB BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat68s
68s LUFT-WASSER_WINDTEST 600PAClass4-600PAClass9A-C3B3Zertifikat68s
68s OPERATING FORCES Class2 - OPRT FORS Class2Zertifikat68s
68s YANGIN DAYANIMI MEŞE E30EW30 FD 30 minZertifikat68s
68s GİRİŞ KAPILARI LUFT-WASSER-RUZGAR 600PA(Class 4) -Class6A -C4 B4Zertifikat68s
68s GİRİŞ KAPILARI LUFT-WASSER-RUZGAR 600PA(Class 4) -Class6A -C4 B4Zertifikat68s
68s GİRİŞ KAPILARI LUFT-WASSER-RUZGAR 600PA(Class 4) -Class6A -C4 B5Zertifikat68s
68s GİRİŞ KAPILARI OPERATING FORCES BS EN 1192 R StatcTors-Class2 R Vertical Load-Class2 R Soft-Heavy imp-Class2 R Heavy imp-Class2Zertifikat68s
68s GİRİŞ KAPILARI PAS24Zertifikat68s
68f BROCHURETechnisches Datenblatt68f
68f CE ERKLÄRUNGZertifikat68f
68f THERMAL TRANSMITTANCEZertifikat68f
68f 36 dB BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat68f
68f 41 dB BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat68f
68f 45 dB BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat68f
68f LUFT-WASSER_WINDTEST 600PAClass4-E1350PA-1600PAClassC4-B4Zertifikat68f
68f OPERATING FORCES STATC TORSClass3-OPRT FORCClass1-RACKINGClass3-CYCLINGClass210000Zertifikat68f
68f PAS24Zertifikat68f
78t ve 78a BROCHURETechnisches Datenblatt78t
78t PENCERES CE DEKLERASYONUZertifikat78t
78a PENCERE CE DEKLERASYONUZertifikat78a
78t-78a KAPI CE DEKLERASYONU Zertifikat78t
78t-78a KAPI CE DEKLERASYONU Zertifikat78a
78t TOP SWING PENCERE CE DEKLERASYONUZertifikat78t
78t-78a TOP HUNG - SIDE HUNG PAS24Zertifikat78t
78t-78a TOP HUNG - SIDE HUNG PAS24Zertifikat78a
78t ve 78a THERMAL TRANSMITTANCEZertifikat78t
78t ve 78a THERMAL TRANSMITTANCEZertifikat78a
78t-78a TOP SWING-FIXED PAS 24Zertifikat78t
78t-78a TOP SWING-FIXED PAS 24Zertifikat78a
78t-78a TOP SWING-FIXED HAVA 300 PA Class2-SU 600 PA Class 9A-WIND 2000 PA Class C5Zertifikat78t
78t-78a TOP SWING-FIXED HAVA 300 PA Class2-SU 600 PA Class 9A-WIND 2000 PA Class C5Zertifikat78a
78t-78a TOP SWING OPERATING FORCES STATC TORS Class3-OPRT FORCS Class1-RACKING Class3-CYCLING- Class2 10000Zertifikat78t
78t-78a TOP SWING OPERATING FORCES STATC TORS Class3-OPRT FORCS Class1-RACKING Class3-CYCLING- Class2 10000Zertifikat78a
78t SIDE SWING CE DEKLERASYONUZertifikat78t
78t SIDE SWING CE DEKLERASYONUZertifikat78a
78t-78a SIDE SWING AKUSTIKTEST 40dB-37dB-25dBZertifikat78t
78t-78a SIDE SWING AKUSTIKTEST 40dB-37dB-25dBZertifikat78a
78t-78a SIDE SWING - SIDE HUNG HAVA 600PA Class2- SU 600 PA Class 9A - WIND 2000 PA Class C5Zertifikat78t
78t-78a TOP SWING-FIXED OPERATING FORCES STATC TORS Class3-OPRT FORCS Class1-RACKING Class3-CYCLING- Class2 10000Zertifikat78t
78t-78a BERICHT ÜBER AKUSTIKTEST (48. SATIR İLE MÜKERRER ARBOR SİT.)Zertifikat78t
78t-78a BERICHT ÜBER AKUSTIKTEST (48. SATIR İLE MÜKERRER ARBOR SİT.)Zertifikat78a
78t ve 78a LUFT-WASSER-WIND ve OPERATING FORCES 50.-51. SATIR İLE MÜKERER ARBOR SİT.Zertifikat78t
78t ve 78a LUFT-WASSER-WIND ve OPERATING FORCES 50.-51. SATIR İLE MÜKERER ARBOR SİT.Zertifikat78a
78t-78a BALKON KAPISI PAS24Zertifikat78t
78p 46dB AKUSTIKTESTZertifikat78p
78p LUFT-WASSER-WIND 600PA(Class4)-600PA(Class 9A)-2000PA(Class C5)Zertifikat78p
90s 45dB BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat90s
90s LUFT-WASSER-WIND 600PA(Class4)-600PA(Class 9A)-2000PA(Class C5)Zertifikat90s
90s SABİT PENCERE 45 dB BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat90s
90s SABİT PENCERE LUFT-WASSER-WIND SINIF 4-SINIF 9A-WIND C5Zertifikat90s
68m BROCHURETechnisches Datenblatt68m
68m AKUSTIKTEST RW(C,Ctr) 43(-1,-3)Zertifikat68m
68m LUFT-WASSER_WINDTEST 600PA(Class4 -600PA(Class9A)-2000PA(Class C5)Zertifikat68m
GİYOTİN BROCHURETechnisches Datenblatt68p
68p RW39(-1,-5) BERICHT ÜBER AKUSTIKTESTZertifikat68p
68c UW 1.33 THERMISCHES PRÜFZERTIFIKATZertifikat68c
68p UW 1.33 THERMISCHES PRÜFZERTIFIKATZertifikat68p
68p LUFT-WASSER_WINDTEST 600PA(Class 4)- 300PA(Class7A)- 2000PA(ClassC5)Zertifikat68p